1. Seminarium pt. Hortiterapia - w terapii zajęciowej dzieci i dorosłych, Olsztyn, 31 marca2017 r., referat: Hortiterapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.
 2. Międzynarodowa konferencja "Green Infrastructure: Nature Based Solutions for sustainable and resilient cities", Orvieto, Palazzo del Popolo, Italy, 4-7 kwietnia 2017, poster: Green road infrastructure in Cittaslow Towns – case study of Poland, wsp. A. Jaszczak.
 3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Dóbr Kultury. Historia Ochrony,26-27 kwietnia 2017 r. (aktywny udział, referat, artykuł: Stan obecny oraz perspektywy ochrony zabytkowych parków w Polsce)
 4. Konferencja dla naukowców "Międzynarodowa kariera naukowa - możliwości, szanse, doświadczenia"Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Centrum Konferencyjne UWM, Sala Cytrynowa, 9 maja - czynny udział
 5. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty - Miasto kreatywnie, 10-12 maja 2017r., Toruń. (2 artykuły, 2 referaty: Waloryzacja w procesie kreacji przestrzeni publicznej na przykładzie kąpieliska miejskiego w Mrągowie. wsp. Małkowska N.; Ścieżki widokowe na obszarach chronionych na przykładzie użytku ekologicznego Rozlewisko Morąskie, wsp. Pochodyła E.)
 6. VI Ogólnopolska konferencja GIS w Nauce, Olsztyn, 7-9 czerwca 2017 r., referat i poster: Wykorzystanie narzędzi GIS w zarządzaniu zielenią, referat: Projekty rewaloryzacji zabytkowych parków w oprogramowaniu GIS, udział w 2 warsztatach.
 7. 17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Bułgaria 27 czerwca - 6 lipca 2017 r. (aktywny udział, postery, referat i 2 artykuły: GIS tools in the restoration of historic parks on the example of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Poland; Geostatical analysis of dendrological objects in the academic campus Kortowo I (Olsztyn, Poland) wsp. Lewandowicz E., Jaszczak A.).
 8. 2nd International Seminar "Natural, Cultural and Social Heritage of Africa". Kaunas, 22nd of November, International Week Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania. (1 referat i 1 poster: Horticultural Education of Children in selected African Countries", The Landscape of Cape Verde in the Eyes of Children from Escola de Ensino Basico Da Achada Grande, Praia, Cape Verde”).
 9. International seminar ”New Ideas for Cooperation in Common Study Programs and Scientific Research”, 23nd of November, International Week Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania. (poster: The Impact of European Funds on Changing Landscape of Polish Villages”).
 10. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”, 16-18 czerwca 2016 r., Międzyzdroje, Biała Góra, Rugia (Polska-Niemcy) 2 postery: Współczesne trendy związane z kształtowaniem otoczenia zabudowy mieszkaniowej na Bornholmie i archipelagu wysp Ertholmene (Dania), Cmentarze Republiki Zielonego Przylądka - aspekt krajobrazowy; 2 referaty i artykuły: Tendencje związane z organizacją przestrzeni sepulkralnej w Republice Wysp Zielonego Przylądka. 2. Jak stworzyć wyspę różnorodności biologicznej w zabytkowym parku? Analiza przypadku parku w Mortęgach
 11. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki sakralne". Olsztyn, 10 marca 2016 r. referat, artykuł: Stan zachowania oraz przekształcenia wybranych cmentarzy ewangelickich na terenie gmin Chełmno i Kijewo Królewskie (wsp. Miszczak K. ).
 12. XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi" Jachranka k. Warszawy, 6-7 czerwca 2016, referat: Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda; poster: Krajobraz wsi Ługwałd i jego współczesne transformacje, wsp. Pawelec P.
 13. XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe", 26-27 września 2016 r., Kazimierz Dolny,Dylematy estetyki i estetyzacji polskich miast  (artykuł, referat) Współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej w Irlandii (poster) Współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej na Wyspach Zielonego Przylądka (poster)
 14. Seminarium pt. Najlepsze przykłady innowacyjnych rozwiązań B+R w firmach upowszechniające rezultaty projektu ,,REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach WARMII  i MAZUR’’, 19 marca 2015, Olsztyn (aktywny udział, referat: Koncepcja "rewitalizacji" współczesnego gospodarstwa agroturystycznego z funkcją przewodnią stadniny koni).
 15. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Aktualne trendy rozwoju regionalnego", 6 marca 2015 r. - Kraków (aktywny udział, współautor 2 monografii naukowych, poster: Waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda).
 16. XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe szkołą twórczego działania”, aktywny udział, opieka merytoryczna nad 4 referatami, organizacja panelu architektury krajobrazu, referat: Inwentaryzacja i waloryzacja dendroflory zabytkowego parku w Mortęgach koło Lubawy (Antolak M., Klęczar M., Kiedrowska A.), 27-28 kwietnia.
 17. Seminarium naukowe "Architektura krajobrazu w Afryce", 16 marca 2015 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego, referat: ON Gardens Project - czy slums to dobre miejsce na ogród ozdobny?).
 18. Konferencja Naukowe Spotkania z Afryką: „Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo - polityka - gospodarka - kultura”, Olsztyn, 18-19 maja 2015 r. (aktywny udział, referat: Historyczne i współczesne układy urbanistyczne Kenii).
 19. XVIII Forum Architektury Krajobrazu, 28-30 maja, Białystok, Białowieża (bierny udział).
 20. International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja (współorganizator, członek komitetu organizacyjnego i naukowego, referat: ON Gardens Project in Mathare slum in Nairobi, 3 postery: Krajobraz Kenii w oczach dzieci ze slumsu Mathare w Nairobi; Edukacja w krajobrazie Kenii, Ogród przyszkolny w slumsie Mathare w Nairobi - od projektu do pierwszego plonowania).
 21. Seminarium naukowe pt. "Społeczno - przestrzenne uwarunkowania rozwoju dzielnic miejskich", Olsztyn, 11 czerwca 2015 r. (aktywny udział, członek komitetu naukowego i organizacyjnego, referat: Analizy krajobrazowe a rozwój przestrzenny miast na przykładzie Ostródy).
 22. 15thAnniversary International Multidisciplinary Scientific Geoconferences & Expo, SCEM2015, 16-25 czerwca 2015 r., Albena Co, Bulgaria (referat Converting database on dendrological objects of Kortowo campus at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn to current GIS standards, wsp. Lewandowicz E.).
 23. Ogólnopolska konferencja naukowa połączona z warsztatami młodych naukowców "Miasto aktywnie! Uwolnij rekreacyjny potencjał przestrzeni" Olsztyn, 23 - 25 kwietnia 2014 r. (aktywny udział, referat: Potencjał rekreacyjny zielonych dachów na przykładzie Berlina ).
 24. III Ogólnopolska konferencja naukowa: GIS w nauce, Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 23-24 czerwca 2014 r., Gdańsk (aktywny udział: referat: Analiza użyteczności różnych form gromadzenia danych z inwentaryzacji dendrologicznej (wsp. Lewandowicz E.).
 25. Ogólnopolska konferencja naukowa: Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia metody, typologie. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Bobrowa k. Białegostoku, wrzesień 2014 r. (aktywny udział - referat: Wykorzystanie narzędzi GIS w rewaloryzacjach zabytkowych założeń parkowych, wsp. Lewandowicz E., Walenciak K., 3 postery)
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa XVII Forum Architektury Krajobrazu, Świnoujście, 9-10 października 2014 r. (aktywny udział, referat: Analiza i waloryzacja krajobrazu nieczynnych linii kolejowych na przykładzie trasy Lidzbark Warmiński - Jarzeń, wsp. Krawiecka E.).
 27. XIX Konferencja Naukowa, Kształtowanie przestrzeni na terenach cennych ekologicznie. Szczytno, 4-5 września 2014 r. (aktywny udział, referat: Zabytkowe aleje przydrożne gminy wiejskiej Ostróda w percepcji dynamicznej uczestnika ruchu drogowego).
 28. Ogólnopolska konferencja naukowa "Interdyscyplinarny charakter GIS" w ramach GISday, Olsztyn, 19-21 listopada 2014 r. (aktywny udział: referat - Analizy geostatystyczne drzewostanu w Kortowie (wsp. Lewandowicz E.)).
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa XVI Forum Architektury Krajobrazu "Kraj-obraz przyszłości", Olsztyn, wrzesień 2013 r. (aktywny udział, współorganizator, prowadzenie panelu, 3 artykuły, redakcja materiałów konferencyjnych).
 30. Ogólnopolska konferencja naukowa XVI Seminarium Krajobrazowe: Przestrzeń a krajobraz - wspólne cechy i różnice, Gliwice, listopad 2013 (4 artykuły, 1 referat: Tożsamość krajobrazu a przestrzeń społeczna, ).
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa "Interdyscyplinarny charakter GIS" w ramach GISday, Olsztyn, listopad 2013 r. (aktywny udział: 1 referat -  Możliwości wykorzystania programu ArcGIS w tworzeniu inwentaryzacji dendrologicznych -na przykładzie miasteczka akademickiego w Kortowie, 3 postery).
 32. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dokonania naukowe doktorantów", Kraków, kwiecień 2013 r. (poster, artykuł).
 33. Ogólnopolska konferencja naukowa "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki", Gdańsk, kwiecień 2013 (3 artykuły, 3 referaty ).
 34. II Międzynarodowa Konferencja pt. Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, marzec 2013. (czynne uczestnictwo, referat, 2 artykuły, poster).
 35. Ogólnopolska konferencja naukowa "Niewidzialny dizajn", School of Form, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Poznań, styczeń 2013 (słuchacz, czynny udział w warsztatach).
 36. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria i kształtowanie środowiska", Zielona Góra, czerwiec 2013 r. (2 artykuły).
 37. XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2011, (bierne uczestnictwo, udział w organizacji, opieka merytoryczna nad 5 referatami).
 38. Seminarium naukowe pt: "Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną", Kraków, wrzesień 2012 (bierne uczestnictwo).
 39. Ogólnopolska konferencja naukowa XV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: "Sacrum w krajobrazie". Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin-Roztocze, wrzesień 2012. (czynne uczestnictwo, referat, 2 artykuły, 2 postery).
 40. XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „Geoinformacja dla każdego”,Warszawa, wrzesień 2012  (referat, artykuł).
 41. XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich pt.: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Komisja Obszarów Wiejskich PTG. Ełk, czerwiec 2012 (czynne uczestnictwo, artykuł, poster).
 42. Ogólnopolska konferencja naukowa XV Forum Architektury Krajobrazu "Planowanie krajobrazu", Lublin - Kazimierz Dolny nad Wisłą, listopad 2012. (czynne uczestnictwo, artykuł, 3 postery).
 43. III Regionalna konferencja energetyki wiatrowej "Dobry wiatr dla regionów", Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Olsztyn, czerwiec 2012 (bierne uczestnictwo).
 44. Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców - Koła Naukowe – szkołą twórczego działania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, maj 2012 (bierne uczestnictwo, opieka merytoryczna nad 1 referatem).
 45. XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2012, (bierne uczestnictwo, udział w organizacji, opieka merytoryczna nad 2 referatami).
 46. III Ogólnopolska Konferencji Kół Naukowych Architektury Krajobrazu, Olsztyn, luty 2012 (czynne uczestnictwo, główny organizator, opieka merytoryczna nad 4 referatami).
 47. Ogólnopolska konferencja naukowa „Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce”. Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie, Białowieża, kwiecień 2011 (czynne uczestnictwo, poster).
 48. Ogólnopolska konferencja naukowa. XIV Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz od-nowa. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław - Polanica Zdrój, wrzesień 2011 (czynne uczestnictwo, artykuł, 3 postery).
 49. Ogólnopolska konferencja naukowa "Metody analiz środowiska przyrodniczego  na potrzeby gospodarki przestrzennej". SGGW, PAEK, TUP, Warszawa, listopad 2011 (czynne uczestnictwo, artykuł, referat).
 50. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. "Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, czerwiec 2011 (czynne uczestnictwo, referat, artykuł).
 51. XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2011, (bierne uczestnictwo, udział w organizacji, opieka merytoryczna nad 2 referatami).
 52. Konferencja „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych”. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Olsztyn, listopad 2010 (czynne uczestnictwo, poster).
 53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. XIII Forum Architektury Krajobrazu. Horyzonty architektury krajobrazu. Przedmiot – metoda – język. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, wrzesień 2010 (czynne uczestnictwo, warsztaty, poster).
 54. VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego. PTTK, Olsztyn, wrzesień 2010 (bierne uczestnictwo).
 55. XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2010, (bierne uczestnictwo, udział w organizacji, opieka merytoryczna nad 2 referatami).
 56. III Ogólnopolska konferencja naukowa. Kształtowanie i ochrona środowiska uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno – ekonomiczne, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, czerwiec 2009 (czynne uczestnictwo, referat, artykuł).
 57. Ogólnopolska konferencja naukowa Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Panel III: Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Krajobrazy przeszłości i ich współczesna transformacja (II konferencja z cyklu „Czas daje, czas rzeczy wykrada”), Wrocław, czerwiec 2009 (czynne uczestnictwo, referat, poster, artykuł).
 58. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2009, (bierne uczestnictwo, udział w organizacji).
 59. XV konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt: „Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, dziedzictwo narodu polskiego [na tle europejskich wpływów kulturowych]” , Kraków, listopad 2008 (słuchacz) .
 60. Międzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu w Poznaniu, wrzesień 2008 (wysłane streszczenie artykułu: Potencjał turystyczny miasteczka akademickiego Kortowo w Olsztynie).
 61. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – X Seminarium Krajobrazowe: „Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych”, Niepołomice, maj 2008 (artykuł).
 62. Ogólnopolska konferencja naukowa: Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Konferencja szkoleniowa: „Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego – historia, stan obecny i wizja przyszłości”, Szklarska Poręba, czerwiec 2008 (aktywne uczestnictwo, referat, artykuł)
 63. Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu. Sztuka Ochronyi Kształtowania Środowiska. Twórczość – Nauka – Dydaktyka. Kraków, wrzesień 2007, (aktywny uczestnik, referat, artykuł)
 64. Ogólnopolska konferencja naukowaOchrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kwiecień 2007, (aktywny uczestnik, referat, artykuł).
 65. Konferencja Międzynarodowy wolontariat w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego, organizowana przez Fundusz „Pamięć i przyszłość” oraz Fundację „Borussia”, październik 2006, (aktywny uczestnik).
 66. Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kwiecień 2006, (aktywny uczestnik, referat, artykuł).
 67. XXXV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2006, (czynny udział, 2 referaty, 2 streszczenia w materiałach konferencyjnych).
 68. Ogólnopolska konferencja naukowa VIII Forum Architektury Krajobrazu.Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, wrzesień 2005 (słuchacz, pomoc w organizacji, referat, poster).
 69. VI Ogólnopolska KonferencjaZIELONE SMAKI MIASTA. PARK, OGRÓD, SKWER”, Warszawa, wrzesień 2005 (słuchacz, nadzór nad dekoracją wraz z firmą Pleneria z Warszawy).
 70. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Kształtowanie i ochrona środowiska uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno – ekonomiczne” , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, czerwiec 2005, (słuchacz).
 71. XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, maj 2005, (czynny udział, referat, streszczenie w materiałach konferencyjnych).
 72. Konferencja „Wpływ planowania przestrzennego na żywe zasoby przyrody na przykładzie parków narodowych i sąsiadujących terenów zagospodarowanych”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, listopad 2004, (słuchacz).
 73. XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, maj 2004, (czynny udział, referat, streszczenie w materiałach konferencyjnych).