Zagraniczne staże i wyjazdy studialne

 1. Wyjazd studialny do Republiki Cypryjskiej - 23 grudnia 2016 r. - 8 stycznia 2017 r. (17 dni).
 2. Wyjazd studialny do Włoch i San Marino - 13 kwietnia 2017 r. - 25 kwietnia 2017 r. (13 dni).
 3. Wyjazd studialny do Bułgarii - 27 czerwca - 20 lipca 2017 r.(24 dni).
 4. Wyjazd studialny do Portugalii - 20-26 stycznia 2016 r. (7 dni).
 5. Wyjazd studialny do Republiki Seszeli - 20 marca - 6 kwietnia 2016 r. (16 dni).
 6. Wyjazd studialny do Republiki Słowacji - 16 sierpnia - 5 września 2016 r.(21 dni).
 7. Wyjazd studialny na Litwę - 20 listopada - 27 listopada2016 r. (8 dni).
 8. Staż naukowy w Mcedo School i na Uniwersytecie w Nairobi (Kenia), 12-26 stycznia 2015 r. (15 dni).
 9. Staż dydaktyczny i naukowy w Republice Zielonego Przylądka, Praia, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, 2 - 23 kwietnia 2015 r. (22 dni).
 10. Wyjazd studialny do Danii - Bornholm, archipelag wysp Ertholmene - 12 - 18 czerwca 2015 r. (7 dni). 
 11. Wyjazd studialny do Wielkiej Brytanii. 6-11 listopada 2014 r. (6 dni).
 12. Staż naukowy w ramach projektu:Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu, Redakcja Zieleni Miejskiej, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Neubrandenburg - Berlin, 7-13 kwietnia 2014 r. (7 dni).
 13. Staż naukowy w ramach projektu „Sniffer Dog – Animator Innowacji” - University of Latvia, Riga Technical University, Pauls Stradins Clinical University Hospital - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, 3-7 grudnia 2013 r. (5 dni).

Krajowe szkolenia, warsztaty, kursy i staże

 1. Warsztat coachingowy - Wystąpienia publiczne, warsztat dotyczący wystąpień publicznych - jak ujarzmić stres, dotrzeć do odbiorcy i być odbieranym ze zrozumieniem, Centrum Konferencyjne UWM, Sala Cytrynowa, 9 maja - czynny udział.
 2. Warsztaty pt.: Możliwości wykorzystania platformy ArcGIS, Zespół Edukacji ESRI Polska, w ramach VI Ogólnopolskiej konferencji GIS w Nauce, Olsztyn, 7 czerwca 2017 r.
 3. Warsztaty pt.: Z GIS'em w terenie – czyli łatwy sposób na pomiar. Pomiary z GPS przy użyciu mobilnej aplikacji TMAP, Przedstawiciel TAXUS  IT Warszawa, w ramach VI Ogólnopolskiej konferencji GIS w Nauce, Olsztyn, 7 czerwca 2017 r.
 4. Szkolenie "Jak skutecznie promować własne wyniki badań podczas wystąpień publicznych i poprzez media społecznościowe", Olsztyn, 9-10 maja 2016 r.
 5. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o., Olsztyn, 4 lipca 2016 r.
 6. Szkolenie "Jak pisać i mówić, aby chciano (o) nas czytać", Olsztyn, 27 października 2016 r.
 7. Szkolenie z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenach należących do Lasów Państwowych, Leśnictwo Kieraj, maj 2016 r.
 8. Szkolenie teoretyczno - praktyczne dotyczące technik montażu produktów Premium firmy Libet, 7-8 maja 2015 r., Ogród wystawowy Libet Design w Łodzi.
 9. Szkolenie praktyczne pt. "Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym oraz turystyka konna w Polsce", PHU Andrzej Ciesielski, 16 godzin, 30-31 sierpnia 2014 r. w ramachprojektu nr POKL.08.02.01-28-031/12 pt. "Regionalny transfer wiedzy z nauki do biznesu - staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur", realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Kierzbuń k. Barczewa.Warsztaty "Miasto zielone z natury", Olsztyn, 12 grudnia 2014 r. Projekt to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa poprzez aktywne wdrażanie rozwiązań zielonych dachów i farm miejskich, a także prezentacja tzw. dobrych praktyk z prezentowanego zakresu (czynny udział).
 10. Szkolenie pt. "Negocjacje dla naukowców", w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Poznań, 17-18 października.
 11. Szkolenie pt. "Komunikacja i praca zespołowa" w ramach projektu Ster dla B+R, Projekt Akademii Morskiej w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Sopot, 16-17  czerwca 2014 r.
 12. Warsztaty pt. Modelowanie przemian krajobrazu - od danych źródłowych do interpretacji wyników w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej: Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia metody, typologie. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Bobrowa k. Białegostoku, wrzesień 2014 r. (aktywny udział).
 13. Staż w ramach projektu nr POKL.08.02.01-28-057/13 pt. "Od pomysłu do innowacji przy wsparciu Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - staże naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur" realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Olsztyn, Lente Pracownia Kształtowania Zieleni Kamila Walenciak, październik 2014 r. - marzec 2015 r. - 6 miesięcy, 288 h.
 14. Staż w ramach projektu nr POKL.08.02.01-28-031/12 pt. "Regionalny transfer wiedzy z nauki do biznesu - staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur", realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Olsztyn, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Ciesielski, Kierzbuń k. Barczewa, wrzesień - listopad 2014 r. - 3 miesiące - 504 h.
 15. Szkolenie „Sniffer Dog – Animator Innowacji” - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, Olsztyn, wrzesień - listopad 2013 r. (92 godziny).
 16. Szkolenie z zakresu wykorzystania systemu informacji geograficznej do zarządzania zasobami przyrody realizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie (ProEdu), Olsztyn, wrzesień - listopad 2013 r. (100 godzin).
 17. Staż dydaktyczny w Instytucie Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu "Wzmacnianie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie", Wrocław, grudzień 2013 r. (3 tygodnie, 90 godzin).
 18. Cykl warsztatów z dizajnu podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Niewidzialny dizajn", School of Form, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Poznań, styczeń 2013, m.in.: Projektowanie partycypacyjne. Na przykładzie bibliotek publicznych, Kod tworzywem projektanta (czynny udział w warsztatach).
 19. Szkolenie pt. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”, organizowane przez fundację Zielone Płuca Polski oraz Wójta Gminy Giżycko, Giżycko, kwiecień 2013 (14 godzin).
 20. Seminarium pt. "GIS w Kortowie", Katedra Geodezji Szczegółowej, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, czerwiec 2012 (bierne uczestnictwo).
 21. Warsztaty w ramach konferencji "Metody analiz środowiska przyrodniczego  na potrzeby gospodarki przestrzennej". SGGW, PAEK, TUP, Warszawa, listopad 2011 (Metody analizy środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej; Zakres ustaleń planów miejscowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego; Cechy i funkcjonowanie przyrodnicze jako podstawa do określenia uwarunkowań fizjograficznych; Synteza informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych jako podstawa określenia przyrodniczy).
 22. Szkolenie w dziedzinie zintegrowanej metody oceny statyki drzewa (SIA Static Integrated Assessment) - I stopień - "Praktyczna ocena statyki drzewa przy zastosowaniu zintegrowanej metody oceny wytrzymałości pnia na złamanie", grudzień 2011.
 23. Szkolenie wykonywania i weryfikacji Ocen Oddziaływania na Środowisko ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk (50 godzin), wrzesień 2011.
 24. Staż w biurze architektoniczno-urbanistycznym BDK w Olsztynie w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”, Olsztyn (168 godzin),  kwiecień - maj 2011
 25. Staż w firmie ARTLAND w ramach projektu "Transfer innowacji" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ostróda (500 godzin), czerwiec - wrzesień 2011.
 26. Szkolenie z zakresu oprogramowania EW Mapa, Inplus sp. z o.o., Olsztyn, sierpień-październik 2010.
 27. Seminarium szkoleniowe "Drzewa dla miast - asortyment, parametry, pielęgnacja". Wystawa Mazowiecka Zieleń – Jakość i Asortyment, Runów k. Piaseczna, marzec 2010.
 28. Seminarium szkoleniowe „Miejska sztuka ogrodowa. Nowoczesne parki”. Targi Ogrodnicze GARDENIA 2010, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, luty 2010.
 29. Szkolenie „Zarządzanie obszarami Natura 2000”, Wydział Biologii Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Mikołajki - Szostaki k. Burzyna – Waszeta k. Olsztynka, (150 godzin), październik 2009-czerwiec 2010.
 30. Warsztaty - Postawa twórcza wobec krajobrazu "My otwieramy się przed Wami, Wy otwórzcie się dla Nas" podczas XIII Forum Architektury Krajobrazu. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, wrzesień 2010.
 31. Szkolenie z zakresu oprogramowania DataFlor, firma Green Fingers, Olsztyn, grudzień 2009.
 32. Warsztaty projektowe „Zieleń w otoczeniu zabytku na przykładzie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, listopad 2009.
 33. Szkolenie z zakresu oprogramowania MapINFO, Inplus sp. z o.o., Olsztyn, listopad 2009.
 34. Projekt pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw „Przedsiębiorczy naukowiec” (80+10 godzin). Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Olsztyn, maj - październik 2009.
 35. Szkolenia AutoCAD stopień II, Procad, Gdańsk – Olsztyn, kwiecień 2009.
 36. Seminarium Ogrody XXI wieku. Nowe technologie – nowe możliwości. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Olsztyn, marzec 2009.
 37. Seminarium szkoleniowe: Miejska Sztuka Ogrodowa. Zieleń osiedlowa XXI w., Poznań, luty 2009.
 38. Cykl seminariów poświęconych możliwości pozyskiwania przez szkoły wyższe środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE na budowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego uczelni. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Biuro Funduszy Europejskich, luty – kwiecień 2009r.
 39. Seminarium szkoleniowe dla pracowników Regionalnych Ośrodków Badań i Dokumentacji Zabytków poświęcone dziedzictwu przemysłowemu, zabytkom techniki, kolejnictwa i fortyfikacjom nt: „Zabytki techniki i fortyfikacje - dziedzictwo minionych epok?", Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Olsztyn, październik 2008.
 40. Ogólnopolskie warsztaty dla pracowników Regionalnych Ośrodków Badań i Dokumentacji Zabytków „Waloryzacja i ochrona alei przydrożnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, Olsztyn, kwiecień 2008.
 41. Kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, luty-czerwiec 2008.
 42. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „ TECHNOLOGIA OGRODÓW XXI WIEKU, czyli skuteczne sposoby zakładania trawników i utrzymywania pięknej murawy”, Olsztyn, marzec 2005.
 43. Seminarium szkoleniowe „Fauna i flora Olsztyna – dyskusja nad ewolucją krajobrazów kulturowych” , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, listopad 2004.
 44. III Międzynarodowe Warsztaty Architektury Krajobrazu i Gospodarki Przestrzennej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tuczno, maj 2004.