Artykuły:

 1. Antolak M., Pawelec P., Jaszczak A., Žukovskis J. 2017. The impact of european funds on changing landscape of polish villages, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. eISSN 2345-0355. DOI: 10.15544/mts.2017. 09. Vol. 39. No. 2: 127–138.
 2. Walenciak K., Kozieł Z., Antolak M. 2017. Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego na przykładzie olsztyńskiej geoankiety – wyniki badań (cz. 2). Geoinformatica Polonica : Prace Komisji Geoinformatyki, 16:2017. ISSN: 1642-2511, s. 35-51.
 3. Walenciak K., Kozieł Z., Antolak M. 2017. Założenia metodyczno-technologiczne zastosowania GIS’u partycypacyjnego do projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej (cz. 1). Geoinformatica Polonica : Prace Komisji Geoinformatyki, 16:2017, ISSN: 1642-2511, s. 19-33.
 4. Antolak M. 2017. GIS tools in the restoration of historic parks on the example of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Poland. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4/ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Issue 23, Photogrammetry and Remote Sensing Cartography and GIS, Vol. 7, 787-794 pp 527-533.
 5. Lewandowicz E., Antolak M. 2017. Geostatical analysis of dendrological objects in the academic campus Kortowo I (Olsztyn, Poland). 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4/ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Issue 23, Photogrammetry and Remote Sensing Cartography and GIS, Vol. 7, 787-794 pp 511-517.
 6. Antolak M., Pawelec P. 2017. Dylematy estetyki i estetyzacji polskich miast wojewódzkich. Monografia naukowa „Inspiracje krajobrazowe”, red. Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga, Wyd. POLIHYMNIA sp. z o.o., Lublin, s. 81-96. ISBN 978-83-7847-418-0.
 7. Antolak M., Krawiecka E. 2016. Analiza i waloryzacja krajobrazu nieczynnych linii kolejowych na przykładzie nieczynnej linii kolejowej Lidzbark Warmiński - Jarzeń. Czasopismo Przestrzeń i Forma 26/2016, 177-186. DOI: 10.21005/pif.2016.26.D-02.
 8. Antolak M. 2016. Krajobraz miasta Ostródy - perły Oberlandu (stan i perspektywy). Przestrzeń i Forma 26/2016, 165-176. DOI 10.21005pif.2016.26.D-01.
 9. Płaza M., Ruszczycka K., Mazur A., Antolak M. 2016. Potrzeby osób niepełnosprawnych a kreowanie przestrzeni publicznej na przykładzie architektury Olsztyna. Inkluzja - marginalizacja - wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności, red. Bartnikowska U., Żyta A., Przybyliński S., Wydawnictwo UWM, Olsztyn, s. 101-110. ISBN:978-83-8100-000-0.
 10. Antolak M., Małkowska N., Pochodyła E. 2016. Rekultywacje składowisk odpadów oraz kopalni kruszyw naturalnych na Warmii i Mazurach. Monografia Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, cz. III. Czachorowski S., Kostyk Ż. (red.) Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym oraz Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. s. 155-165. ISBN 978-83-939380-2-5.
 11. Antolak M. 2016. Ochrona krajobrazu kulturowego gmin na przykładzie gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda. Monografia Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, cz. III. Czachorowski S., Kostyk Ż. (red.) Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym oraz Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. s. 179-189. ISBN 978-83-939380-2-5.
 12. Antolak M. 2015. Rekultywacja składowisk odpadów pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie zakładu utylizacyjnego w Szadółkach.Architektura krajobrazu 4/2015, s. 60-71.
 13. Gadomska W., Kuszewska K., Antolak M. 2015. Naturalne i kulturowe uwarunkowania projektowanego ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, t. 21. Wyd. UWM, Olsztyn, s. 385-397.
 14. Jaszczak A., Antolak M. 2015. Tożsamość krajobrazu, a przestrzeń społeczna.Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 28/2015, s. 109-117.
 15. Lewandowicz E., Antolak M., 2015; Converting database on dendrological objects of Kortowo campus at the University of Warmia andMazury in Olsztyn to current GIS standards. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 2, 787-794 pp DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S11.099.
 16. Antolak M., Kiedrowska A., Klęczar M. 2015. Inwentaryzacja i waloryzacja dendroflory zabytkowego parku w Mortęgach koło Lubawy. Monografia: XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, 2015. Pawłowicz J. A., Szafranko E. Wyd. KNMAiU Kreska UWM w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne, o. Olsztyn, Olsztyn , ISBN 978-83-63040-29-1, s. 191-196.
 17. Antolak M. 2015. Środowisko przyrodnicze gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda. Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, cz. II. Czachorowski S., Kostyk Ż., Zielińska A. Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym oraz Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. s.147-158. ISBN 978-83-939380-1-8.
 18. Antolak M., Krawiecka E. 2014. Zabytkowe aleje przydrożne gminy wiejskiej Ostróda w percepcji dynamicznej uczestnika ruchu drogowego. Nowak M., Pawlewicz K., Szczepańska A. (red.) Instrumenty kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich. Wyd. UWM Olsztyn, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn, s. 85-94.
 19. Walenciak K., Antolak M. Lokalne programy zadrzewieniowe w planowaniu przestrzennym – szanse i zagrożenia ich wdrażania. Konieczna J., Trystuła A. (red.) Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Wyd. UWM Olsztyn, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn, s. 29-42.
 20. Gadomska W., Antolak M. 2014. Landscape-related aspects of the siting of wind farms in Poland: a case study of the Great Masurian Lake District. European Spatial Research and Policy, Vol. 21, no 2., s. 171-192 .
 21. Antolak M., Połucha I., Jaszczak A., Marks E. 2014. Plantacje drzew i krzewów szybko rosnących w krajobrazie Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 25/2014. Sosnowiec, s. 77-80.
 22. Gadomska W., Antolak M. 2014. Wybrane aspekty planistyczne lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie warmińsko-mazurskim. Architektura krajobrazu 1/2014, ISSN 1641 - 5159, s. 102-113.
 23. Antolak M., Krawiecka E. 2014. Możliwości wykorzystania nieczynnych linii kolejowych do rozwoju turystyki rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim. Czasopismo Ekologia i technika Vol. XXII, nr 4, ISSN 1230 - 462X, s. 172-179.
 24. Antolak M., Krawiecka E. 2014. Obiekty małej architektury towarzyszące ścieżkom rowerowym prowadzonym na nieczynnych liniach kolejowych. Czasopismo Ekologia i technika Vol. XXII, nr 5, ISSN 1230 - 462X, s. 228-235.
 25. Antolak M. 2014. Walory krajobrazowe a rozwój turystyki na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda. Czasopismo Ekologia i technika Vol. XXII, nr 6, ISSN 1230 - 462X, s. 352-358.
 26. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2014. Edukacja estetyczna w polskim systemie oświaty, a kształtowanie krajobrazu. Episteme Czasopismo naukowo - kulturalne, 22/2014, t. II, ISSN 1895-4421, s. 79-86.
 27. Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K., Antolak M. 2014. Aesthetic evaluation of landscape in rail route from Tczew to Olsztyn Main Station. Episteme Czasopismo naukowo - kulturalne, 22/2014, t. II, ISSN 1895-4421, s. 103-110.
 28. Płaza M., Ruszczycka K., Mazur A., Antolak M. 2014. Żuławy Wiślane i Warmia: dwie krainy - dwa różne krajobrazy kulturowe. Episteme Czasopismo naukowo - kulturalne, 22/2014, t. II, ISSN 1895-4421, s. 129-136.
 29. Antolak M., Kostyk Ż. 2014. Edukacja ekologiczna oraz kampanie informacyjno-edukacyjne na Warmii i Mazurach. Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, red. Czachorowski S., Antolak M., Kostyk Ż. Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, AKT UWM Olsztyn, s. 105-116, ISBN 978-83-939380-0-1.
 30. Antolak M., Walenciak K. 2014. Wybrane problemy ochrony i dokumentacji pomników przyrody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, red. Czachorowski S., Antolak M., Kostyk Ż. Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, AKT UWM Olsztyn, s. 47-58, ISBN 978-83-939380-0-1
 31. Antolak M. 2013. Wybrane elementy zarządzania ochroną środowiska w Polsce. 2013. W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. Biesiadka E., Nowakowski J. J. (red.). Wyd. Mantis, Olsztyn, 105-113.
 32. Mroczyński R., Furmankiewicz J., Antolak M. 2013. Infrastruktury liniowe (budowa i przebudowa dróg). W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. Biesiadka E., Nowakowski J. J. (red.). Wyd. Mantis, Olsztyn, 260-279.
 33. Nowakowski J. J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B., Antolak M. 2013. Oddziaływanie energetyki wiatrowej na środowisko. W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. Biesiadka E., Nowakowski J. J. (red.). Wyd. Mantis, Olsztyn, 197-236.
 34. Antolak M., Młynarczyk K. 2013. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i krajobrazu. W: W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. Biesiadka E., Nowakowski J. J. (red.). Wyd. Mantis, Olsztyn,  338-344.
 35. Antolak M., 2013. Metody oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu W: W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. Biesiadka E., Nowakowski J. J. (red.). Wyd. Mantis, Olsztyn,  345-349.
 36. Furmankiewicz J., Borowiec M., Mroczyński R., Antolak M. 2013.Minimalizacje i kompensacje przyrodnicze. W: W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. Biesiadka E., Nowakowski J. J. (red.). Wyd. Mantis, Olsztyn,  358-387.
 37. Antolak M. 2013. Przekształcenia krajobrazów gminy wiejskiej Ostróda. Architektura krajobrazu 3/2013, s. 78-93.
 38. Antolak M. 2013. Zróżnicowanie oraz przekształcenia detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda. W: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 12 (3), Olsztyn. s.5-13.
 39. Antolak M., Szyszkowski W. 2013. Funkcjonowanie krzyża przydrożnego w krajobrazie kulturowym Polski. w: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 21. Obiekty religijne w krajobrazie. Bernat S., Flaga M. (red.). Sosnowiec, s. 57-66. ISSN: 1896‐1460, ISBN: 978‐83‐61695‐18‐9.
 40. Antolak M. 2013. Sacrum w krajobrazie kulturowym gminy Ostróda. w: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 21. Obiekty religijne w krajobrazie. Bernat S., Flaga M. (red.). Sosnowiec, s. 47-55. ISSN: 1896‐1460, ISBN: 978‐83‐61695‐18‐9.
 41. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2013. Rozwój przestrzenny miasta Ostróda oraz jego współczesne transformacje. W: EPISTEME. Czasopismo naukowo - kulturalne, 18/2013, t. 2, Kraków, s. 217-225. ISSN 1895-4421.
 42. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2013. Warmińskie kapliczki Olsztyna. W: EPISTEME, Czasopismo naukowo - kulturalne, 18/2013, t. 3, Kraków, s. 445-451. ISSN 1895-4421.
 43. Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. Antolak M. 2013. Edukacja ekologiczna w naturalnym środowisku. w: Nowe trendy w naukach przyrodniczych, t. III, Kuczera M. (red.) Wyd. Creativetime, Kraków, s. 26-31. ISBN 978-83-63058-31-9.
 44. Ruszczycka K., Płaza M., Mazur A., Antolak M. 2013. Znaczenie faz rozwoju przestrzennego założenia pałacowo-ogrodowego w Gładyszach w procesie rewaloryzacji. w: Nowe trendy w naukach przyrodniczych, t. III, Kuczera M. (red.) Wyd. Creativetime, Kraków, s. 81-87. ISBN 978-83-63058-31-9.
 45. Płaza M., Ruszczycka K., Mazur A., Antolak M. 2013. Współczesna architektura krajobrazu - specyfika, zasięg działania, wybrane problemy projektowe. w: Nowe trendy w naukach przyrodniczych, t. III, Kuczera M. (red.) Wyd. Creativetime, Kraków, s. 96-103. ISBN 978-83-63058-31-9.
 46. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2013. Rośliny chronione w projektowaniu terenów zieleni i ogrodów. w: Dokonania naukowe doktorantów, Nauki przyrodnicze, t. II, Kuczera M. (red.) Wyd. Creativetime, Kraków, s. 159-166. ISBN 978-83-63058-34-0.
 47. Antolak M. 2013. Problemy zagospodarowania turystycznego rezerwatów przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody Dolina rzeki Wałszy. ZN UZ 149 Inżynieria Środowiska 29, s. 14-22.
 48. Lewandowicz E. Antolak M. 2012. Dostosowanie struktur danych tematycznych z inwentaryzacji dendrologicznej do standardów GIS.Roczniki Geomatyki, Warszawa, Tom X, Zeszyt 7(57) s. 59-68.
 49. Antolak M. 2011. Praktyka ochrony środowiska w sporządzaniu gminnych dokumentów planistycznych - na wybranych przykładach. Problemy Ekologii Krajobrazu, T.XXXI, s. 103-105.
 50. Antolak M. 2011. Przekształcenia układu komunikacyjnego i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda. w: Architektura krajobrazu, 3/2011 Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, s. 23 - 31.
 51. Antolak M.  2011. Landscape management and protection in the rural commune of Ostróda as regulated in land use plans. w: Contemporary Problems of Management and Environmental Protection, no. 7. 2011. Issues of Landscape Conservation and Water Management in Rural Areas, Red. Glińska-Lewczuk K., Uniwersity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, s. 39 - 49.
 52. Antolak M. 2011. Rośliny wskaźnikowe w pracy architekta krajobrazu. W: Rośliny do zadań specjalnych. Red. Drozdek M. E. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów-Kalsk. s.11-22.
 53. Swaryczewska M., Antolak M. 2011. Kalwaria Warmińska w Głotowie. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem. W: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 10(1) 2011. Olsztyn, s. 101-110.
 54. Antolak M. 2010. The preservation and modification of tree communities in the academic campus Kortowo in Olsztyn. Contemporary problems of management and environmental protection. Natural and cultural transformation of landscape. Red. Młynarczyk K, Marks M. Uniwersity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, s. 163-180.
 55. Antolak M. 2010. Turysta w parku krajobrazowym. Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Red. Chylińska D., Łach J. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 349-359.
 56. Swaryczewska M., Antolak M. 2008. Ewolucja warunków siedliskowych i dendroflory na terenie Kalwarii Warmińskiej. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Red. Danielewicz W. Poznań, s.261-266.
 57. Antolak M. 2008. Zarządzanie zasobami krajobrazu kulturowego parków krajobrazowych na przykładzie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 10. Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Red. Myga-Piątek U., Pawłowska K., Sosnowiec, s.285-293.
 58. Swaryczewska M., Antolak M. 2007. Sanktuaria warmińskie w planowaniu miejscowym. Przyroda i miasto, tom X. Red. Rylke J. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.229-247.
 59. Swaryczewska M., Antolak M. 2007. Krajobraz sakralny w dydaktyce. Czasopismo techniczne. Architektura. Zeszyt 10/2007 (rok 104), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, s. 245-247.
 60. Swaryczewska M., Antolak M. 2006. Kalwaria Warmińska w Głotowie – problemy dokumentacji i konserwacji krajobrazu sakralnego. Przyroda i Miasto tom VIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.109-129.

 

Postery:

 1. Antolak M., Pawelec P. 2017. VI Ogólnopolska konferencja GIS w Nauce, Olsztyn, 7 - 9 czerwca 2017 r., referat i poster: Wykorzystanie narzędzi GIS w zarządzaniu zielenią
 2. Lewandowicz E., Antolak M., Jaszczak A. 2017. Geostatical analysis of dendrological objects in the academic campus Kortowo I (Olsztyn, Poland), 17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Bułgaria 27 czerwca - 6 lipca 2017 r.
 3. Jaszczak A., Antolak M. 2017. Green road infrastructure in Cittaslow Towns – case study of Poland. Międzynarodowa konferencja "Green Infrastructure: Nature Based Solutions for sustainable and resilient cities", Orvieto, Palazzo del Popolo, Italy, 4-7 kwietnia 2017.
 4. Antolak M. 2016. The Landscape of Cape Verde in the Eyes of Children from Escola de Ensino Basico Da Achada Grande, Praia, Cape Verde. 2nd International Seminar "Natural, Cultural and Social Heritage of Africa", Kowno, Litwa, 22 listopada 2016 r.
 5. Antolak M., Pawelec P. 2016. The Impact of European Funds on Changing Landscape of Polish Villages. International seminar ”New Ideas for Cooperation in Common Study Programs and Scientific Research”, Kowno, Litwa, 23 listopada 2016 r.
 6. Antolak M., Pawelec P. 2016. Krajobraz wsi Ługwałd i jego współczesne transformacje. XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi", Jachranka k. Warszawy, 6-7 czerwca 2016.
 7. Antolak M. 2016. Współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej w Irlandii. XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe", 26-27 września 2016 r., Kazimierz Dolny.
 8. Antolak M. 2016. Współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej na Wyspach Zielonego Przylądka. XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe", 26-27 września 2016 r., Kazimierz Dolny.
 9. Antolak M. 2016. Współczesne trendy związane z kształtowaniem otoczenia zabudowy mieszkaniowej na Bornholmie i archipelagu wysp Ertholmene (Dania). XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”, 16-18 czerwca 2016 r., Międzyzdroje, Biała Góra, Rugia (Polska-Niemcy).
 10. Antolak M. 2016. Cmentarze Republiki Zielonego Przylądka - aspekt krajobrazowy. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”, 16-18 czerwca 2016 r., Międzyzdroje, Biała Góra, Rugia (Polska-Niemcy).
 11. Antolak M. 2015. Street art na Cabo Verde. Międzynarodowa konferencja naukowa "Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność", 19-20 listopada 2015 r., Łódź.
 12. Antolak M. 2015. Krajobraz Kenii w oczach dzieci ze slumsu Mathare w Nairobi (Kenyan landscape in the eyes of Mathare slum in Nairobi). International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja.
 13. Antolak M. 2015. Ogród przyszkolny w slumsie Mathare w Nairobi - od projektu do pierwszego plonowania (School Garden in the Mathare slum in Nairobi - from design to first yieling). International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja.
 14. Antolak M. 2015. Edukacja w krajobrazie Kenii (Education in Kenyan Landscape). International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja.
 15. Antolak M. 2015. Waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Aktualne trendy rozwoju regionalnego", 6 marca 2015 r. - Kraków.
 16. Antolak M. 2014. Analiza krajobrazu gmin o wysokich walorach krajobrazowych w programie ArcGIS - na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda. Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera".
 17. Antolak M. 2014. Wykorzystanie modeli trójwymiarowych przy sporządzaniu analiz krajobrazowych związanych z rozwojem energetyki wiatrowej. Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera".
 18. Antolak M., Walenciak K. 2014. Analizy dendroflory parku Jakubowo w Olsztynie. Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera".
 19. Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K., Antolak M. 2014. Żuławy Wiślane and Warmia: two lands – two different cultural landscape. III International Conference of PhD Students: Multidirectional Research in Agriculture and Forestry, Cracow, 22 March 2014.
 20. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2014. Aesthetic education in the polish educational system versus the landscape managemant. III International Conference of PhD Students: Multidirectional Research in Agriculture and Forestry, Cracow, 22 March 2014.
 21. Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K., Antolak M. 2013. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w polskim systemie ochrony zabytków. Konferencja "Interdyscyplinarny charakter GIS" w ramach GISday, Olsztyn, listopad 2013 r.
 22. Antolak M. 2013. Analiza krajobrazów gmin w programie ArcGIS na przykładzie miasta Ostróda. Konferencja "Interdyscyplinarny charakter GIS" w ramach GISday, Olsztyn, listopad 2013 r.
 23. Antolak M. 2013. Możliwości wykorzystania Numerycznego Modelu Terenu (NMT) w analizach krajobrazowych. Konferencja "Interdyscyplinarny charakter GIS" w ramach GISday, Olsztyn, listopad 2013 r.
 24. Mazur A., Ruszczycka K. Płaza M., Antolak M., 2013. The impact of area management around rural educational institutions on the local household green. Konferencja "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki", Gdańsk, kwiecień 2013 r.
 25. Ruszczycka K. Płaza M., Mazur A., Antolak M., 2013. Water as the element of composition of the garden places complex in the past Prussia. Konferencja "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki", Gdańsk, kwiecień 2013 r.
 26. Płaza M., Ruszczycka K., Mazur A., Antolak M., 2013. The restoration project of the former fortification areain Pieniężno together with the adjacent part of the river valley. Konferencja "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki", Gdańsk, kwiecień 2013 r.
 27. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2013. Rośliny chronione w projektowaniu terenów zieleni i ogrodów. Konferencja "Dokonania naukowe doktorantów", Kraków, kwiecień 2013 r.
 28. Antolak M., Mazur A., Płaza M., Ruszczycka K. 2013. Warmińskie kapliczki Olsztyna. II Międzynarodowa Konferencja pt. Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, marzec 2013.
 29. Antolak M. 2012. Land art współczesną formą edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 30. Antolak M. 2012. Poll ball. Land Art Festiwal 2012, Toruń.
 31. Antolak M. 2012. III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Architektury Krajobrazu - Olsztyn 2012. XV Forum Architektury Krajobrazu "Planowanie krajobrazu", Lublin - Kazimierz Dolny nad Wisłą.
 32. Antolak M. 2012. Eksperyment nowowiejski - czyli jak zieleń połączyła mieszkańców. XV Forum Architektury Krajobrazu "Planowanie krajobrazu", Lublin - Kazimierz Dolny nad Wisłą. XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich pt.: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Polska – Litwa.
 33. Antolak M. 2012. Elementy sacrum w przestrzeni gminy Ostróda. XV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe "Sacrum w krajobrazie", Lublin - Roztocze.
 34. Antolak M., Szyszkowski W. 2012. Krzyż przydrożny w Polsce w XXI wieku. XV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe "Sacrum w krajobrazie", Lublin - Roztocze.
 35. Antolak M. 2011. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy wiejskiej Ostróda. Konferencja „Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce”, Białowieża.
 36. Antolak M. 2011. Koło Naukowe Architektów Krajobrazu 'Horyzont'. XIV Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław.
 37. Antolak M. 2011. Żywioły architekta krajobrazu. XIV Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław.
 38. Antolak M. 2011. Przekształcenia układu komunikacyjnego i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda '. XIV Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław.
 39. Antolak M. 2010. Różnorodność krajobrazowa gminy Ostróda. Konferencja „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych”, Olsztyn.
 40. Antolak M. 2010. Letnia szkołą architektury krajobrazu. XIII Forum Architektury Krajobrazu, Warszawa.
 41. Swaryczewska M., Antolak M. 2007. Krajobraz sakralny w dydaktyce. Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, Kraków.
 42. Kalwaria Warmińska w Głotowie. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem. 2005. VIII Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.