Wykonuję profesjonalne opracowania z zakresu dendrologii. Sporządzam inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem, inwentaryzacjami porostów i owadów saproksylicznych wraz z zestawieniami opłat za wycinkę drzew i projektami nasadzeń zastępczych. Do każdej z inwentaryzacji opracowuję autorską metodykę prac terenowych i kameralnych. Opracowania mogą dotyczyć:

 • inwentaryzacji zabytkowych parków,
 • inwentaryzacji nasadzeń kolidujących z inwestycjami,
 • inwentaryzacji drzew o dużych wartościach przyrodniczych,
 • zestawień drzew przeznaczonych do wycinki,
 • programów prac pielęgnacyjnych dla analizowanych drzew,
 • gospodarki drzewostanem,
 • zestawień ilościowych i jakościowych dendroflory (wiekowe, gatunkowe itp.).

Przykładowe opracowania:

 • Antolak M., Pawelec P. 2017. Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentów działek 101/11, 101/13, 101/15 i 102/1 we wsi Martiany (województwo warmińsko-mazurskie) ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w gminie Kętrzyn. 340 zinwentaryzowane pozycje, 11 ha.
 • Antolak M., Pawelec 2017. Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Patrykach, gmina Purda (województwo warmińsko-mazurskie). 236 zinwentaryzowane pozycje, 1,5 ha.
 • Antolak M., Miszczak K. 2016. Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Bożem, gmina Mrągowo (województwo warmińsko-mazurskie). 533 zinwentaryzowane pozycje, 2,1 ha.
 • Antolak M., Miszczak K. 2016. Szczegółowa inwentaryzacja, waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem dla projektu pt: Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim (województwo warmińsko-mazurskie). 158 zinwentaryzowanych pozycji, 2,2 ha.
 • Antolak M., Miszczak K. 2016. Szczegółowa inwentaryzacja, waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem dla projektu pt: Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną (województwo warmińsko-mazurskie). 211 zinwentaryzowanych pozycji, 2,0 ha.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2015. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, uproszczoną inwentaryzacją przyrodniczą oraz opisem taksacyjnym lasu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Gościnnej, Kresowej i Wołodyjowskiego w ramach projektu „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód”. ss., 100 zinwentaryzowanych pozycji, 3,8 ha.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2015. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, uproszczoną inwentaryzacją przyrodniczą oraz opisem taksacyjnym lasu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu dróg gminnych od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp – węzeł obwodnicy Olsztyna. ss., 114 zinwentaryzowanych pozycji, 3,4 ha.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2015. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, uproszczoną inwentaryzacją przyrodniczą oraz opisem taksacyjnym lasu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicyPerkoza na terenie gminy Olsztyni jej kontynuacji na terenie gminy Gietrzwałd do połączenia z drogą krajową DK16 w ramach projektu „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód”. ss., 39 zinwentaryzowanych pozycji, 1,4 ha.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, inwentaryzacją porostów i owadów saproksylicznych oraz opisem taksacyjnym lasu dla przedsięwzięcia polegającego budowie kolektora "Centralnego bis" w ul. Leśnej w Olsztynie, ss. 60, 305 zinwentaryzowanych pozycji, 4 ha.
 • Antolak M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna drzew przeznaczonych do usunięcia porastających działkę nr 5/13 w miejscowości Bartążek k. Olsztyna. ss. 11, 27 zinwentaryzowanych pozycji, 0,18 ha.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, inwentaryzacją porostów i owadów saproksylicznych oraz opisem taksacyjnym lasu dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi gminnej Nr 211021N oraz drogi leśnej na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo, w ciągu drogi krajowej nr 59 do stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo. 169 zinwentaryzowanych pozycji.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, inwentaryzacją porostów i owadów saproksylicznych oraz opisem taksacyjnym lasu dla projektu zagospodarowania terenu pt. Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych (Frombork, teren na północ od ul. Braniewskiej). ss. 69, 712 zinwentaryzowanych pozycji.
 • Antolak M., Gołaszewska M., Kiedrowska A., Klęczar M., Krawiecka E., Pleskot E., Wachowicz A. 2014. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem parku w Mortęgach (gmina Lubawa). 1873 zinwentaryzowane pozycje.
 • Antolak M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna fragmentu drogi powiatowej nr 1320N (Kwiatkowo - Kandyty) wraz z planem wyrębu dla projektowanej trasy rowerowej. ss. 33,  115 zinwentaryzowanych pozycji.
 • Antolak M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna fragmentu drogi wojewódzkiej nr 512 (ul. Lipowa) w mieście Górowo Iławieckie wraz z planem wyrębu dla projektowanego ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej. ss. 24,  56 zinwentaryzowanych pozycji.
 • Antolak M. 2014. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna fragmentu drogi wojewódzkiej nr 512 (Bartoszyce - Leginy) wraz z planem wyrębu dla projektowanej trasy rowerowej. ss. 32,  118 zinwentaryzowanych pozycji.
 • Antolak M. 2013. Inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna dla zadania „Budowa połączenia drogowego – przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą Bukowskiego w Olsztynie”. Olsztyn, ss. 69, 164 zinwentaryzowane pozycje, 30 grup drzew i krzewów.
 • Antolak M., Łebkowska M. 2013. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem fragmentu Al. Wojska Polskiego w Olsztynie od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków. Olsztyn, ss. 69, 685 zinwentaryzowanych pozycji.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zestawieniem opłat za wycinkę drzew. Olsztyn, osiedle Redykajny. (maszynopis s.30, 230 zinwentaryzowanych pozycji).
 • Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zestawieniem opłat za wycinkę drzew. Olsztyn, osiedle Gutkowo (maszynopis s.109, 1643 zinwentaryzowane pozycje).
 • Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem oraz plan wycinki drzewostanu Kalwarii Warmińskiej w Głotowie, Glotowo (maszynopis, s. 8, 2087 pozycji inwentaryzacyjnych, 8ha).
 • Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem parku im. Jana Pawła II w Działdowie (maszynopis, s. 37, 506 pozycji inwentaryzacyjnych, 5ha).
 • Kortowo I. Inwentaryzacja terenu, szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem. (maszynopis, s. 871, 7568 pozycji inwentaryzacyjnych, 50ha).
 • Kalwaria Warmińska Głotowo (Glotowo) k. Dobrego Miasta. Inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka drzewostanem, Glotowo (maszynopis, s. 114, 1921 pozycji inwentaryzacyjnych, 8ha).