Wykonuję inwentaryzacje florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe i urbanistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.  

Przykładowe opracowania: